Έργο και δραστηριότητες επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων

H Διοίκηση της Αθηναϊκής Mediclinic,

 • αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και την πολυπλοκότητα του προβλήματος των νοσοκομειακών λοιμώξεων και των απρόβλεπτων, δυσάρεστων επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εμφάνισή τους (υψηλό κοινωνικό , ανθρώπινο και οικονομικό κόστος),
 • έχοντας ως βασική προτεραιότητα και νομική υποχρέωσή της την αποτελεσματική πρόληψη και τον συνεχή έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων ,

αποφάσισε τη θέσπιση συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία συνίσταται στη συγκρότηση και λειτουργία ειδικού οργάνου ελέγχου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων .

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Αθηναϊκής Mediclinic δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και έχει ως βασικούς στόχους τους κάτωθι:

 • τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των κανόνων που σχετίζονται με την υγιεινή, καθαριότητα, αποστείρωση, απολύμανση και αντισηψία της Κλινικής μας
 • την τήρηση της πολιτικής χρήσης των αντιβιοτικών
 • την τήρηση των κανόνων Υγιεινής των τροφίμων
 • την καταγραφή και παρακολούθηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Κλινική μας και
 • την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την αποτελεσματική πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Αθηναϊκή Mediclinic, σχεδίασε και θέτει σε εφαρμογή τις παρακάτω διαδικασίες και μέτρα:

 1. Τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων.
 3. Το Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κανόνων Υγιεινής και Καθαριότητας (υγιεινή των χεριών, διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, διαχείριση νοσοκομειακού ιματισμού, προετοιμασία του προεγχειρητικού ασθενούς).
 4. Το εγχειρίδιο Οδηγιών και Κανόνων Αντιμετώπισης Ατυχήματος μετά από επαφή με αίμα ή βιολογικά υγρά.
 5. Τον Κανονισμό και Διαδικασία Καταγραφής και Αναφοράς συμβάντος ή ατυχήματος.
 6. Τον Προγραμματισμό Προληπτικού Ελέγχου για εμβολιασμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
 7. Τη δημιουργία ειδικού εντύπου για ενημέρωση του προσωπικού, συγγενών ασθενών και επισκεπτών με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων προφύλαξης κατά την είσοδο τους σε δωμάτιο ασθενούς, με εμφάνιση συμπτώματος λοιμώδους νοσήματος.
 8. Την κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος απαραίτητων ημερησίων εργασιών (Ημερολόγιο Εργασιών) του συνεργείου καθαρισμού και τη θέσπιση διαδικασίας επιθεώρησης και ελέγχου του από την Προϊσταμένη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 9. Την εξασφάλιση της ύπαρξης των απαραίτητων ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης γενικής αστικής ευθύνης του συνεργείου καθαρισμού και της προμηθεύτριας εταιρίας τροφίμων. Τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας των εργαζόμενων σ΄ αυτά.
 10. Την κατάρτιση συγκεκριμένου κώδικα χρωμάτων για την καθαριότητα.

Οι δράσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων επεκτείνονται καλύπτοντας όλους τους τομείς λειτουργίας της Αθηναϊκής Mediclinic και οι διαδικασίες αξιολογούνται διαρκώς και ανανεώνονται με σκοπό τη συνεχή διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας και τη διατήρηση του 0% ποσοστού εμφάνισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Κλινική μας.

Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου