Θέματα Ασφαλιστικής Κάλυψης – Ειδικές Συνεργασίες

Η Αθηναϊκή Mediclinic έχει συνάψει συμβάσεις νοσηλείας με τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και με μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών.

Ο σωστός συνδυασμός της χρήσης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα με την κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης, εξασφαλίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς της Αθηναϊκής Κλινικής.